2018-11-06 Przetarg - dostawa pieczywa

Zamówienia publiczne » 2018-11-06 Przetarg - dostawa pieczywa

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(wszczęciu postępowania)

Lp.

 

1

Nazwa i adres zamawiającego

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 ,

82-200Malbork ul. Pl. Narutowicza 14.

 

Określenie trybu zamówienia

 

Przetarg nieograniczony - nieprzewyższającej kwoty

określonej w art. 11, ust.8.

 

Adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ

 

www.zsp4.malbork.pl

 

Określene przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

 

Dostawa do INTERNATÓW ZSP NR 4 w Malborku

ul. Mazurów 1 i ul. 500-lecia 23  - PIECZYWO -

Wspólny słownik zamówień

 

 

Słownictwo ogólne

Słownictwo uzupełniające

Główny przedmiot

usługi - dostawy  

 

 

Informacja o możliwości składania oferty częściowej lub wariantowej

 

Nie

 

Termin wykonania zamówienia

 

  Od   - STYCZEŃ -   2019 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków

 

Opis przedmiotu zamówienia - SIWZ

 

Informacje na temat wadium

 

nie dotyczy

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

SIWZ

 

Miejsce i termin składania ofer

 

Sekretariat ZSP Nr 4 (parter)

Plac Gabriela Narutowicza 14, 82-200 Malbork

Termin:

 Do dnia 17.12.2018 r. do godz. 09.oo

 

Miejsce i termin otwarcia ofert

 

ZSP Nr 4 ul. Pl. Narutowicza 14 , 82-200 Malbork

pok. nr 016 - I piętro

Termin

  Dnia 17.12.2018 r. o godz. 09.15

 

Termin związania ofert

 

30 dni

 

Informacja o terminie zawarcia umow

 

Nie krócej niż 5 dni od dnia wybrania oferty

 

Osoba upoważniona do kontaktu z ramienia zamawiającego

Imię i nazwisko

Sprawy formalne -Wiesław Szczygłowski - kierownik@zsp4.malbork.pl tel 55 647 34 34