2018-11-06 Przetarg na dostawę mięsa, wędlin i drobiu

Zamówienia publiczne » 2018-11-06 Przetarg na dostawę mięsa, wędlin i drobiu

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(wszczęciu postępowania)

Lp.

 

1

Nazwa i adres zamawiającego

 

 

 

 

Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr 4

82-200 Malbork ul. Pl. Narutowicza 14

 

Określenie trybu zamówienia

 

 Przetarg nieograniczony – wartość zamówienia

 nie przewyższająca  kwoty określone w art. 11, ust.8.

 

Ades strony internetowej na której zamieszczono SIWZ

 

www.zsp4.malbork.pl

 

Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

 

Dostawa do  INTERNATÓW  ZSP Nr 4

82-200 Malbork – ul. Mazurów 1  i  ul. 500-lecia 23

- MIĘSO , WĘDLINY , DRÓB -

Wspólny słownik zamówień

 

 

Słownictwo ogólne

Słownictwo uzupełniające

Główny przedmiot

usługi - dostawy

 

 

Informacja o możliwości składania oferty częściowej lub wariantowej

 

NIE

 

Termin wykonania zamówienia

 

Od – STYCZEŃ – 2019 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków

 

Opis przedmiotu zamówienia – SIWZ .

 

Informacje na temat wadium

 

Nie dotyczy

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

SIWZ

 

Miejsce i termin składania ofer

 

SEKRETARIAT ZSP Nr 4 / parter  szkoły /

ul. Pl. Narutowicza 14 , 82-200 Malbork

Termin:

Do dnia – 19.12.2018 r. do godz. 9.00

 

Miejsce i termin otwarcia ofer

 

ZSP Nr 4 ul. Pl. Narutowicza 14 , 82-200 Malbork

pok. nr 016 – I piętro

Temin

 Dnia 19.12.2018 r. o godz. 9.15

 

Termin związania oferty

 

30 dni

 

Informacja o terminie zawarcia umowy

 

Nie krócej niż 5 dni od dnia wybrania oferty.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z ramienia zamawiającego

Imię i nazwisko

Wiesław Szczygłowski – kierownik@zsp4.malbork.pl

Telefon

+48 55 647 34 34