2018-11-06 Przetarg - pranie pościeli

Zamówienia publiczne » 2018-11-06 Przetarg - pranie pościeli

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(wszczęciu postępowania)

Lp.

 

1

Nazwa i adres zamawiającego

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

82-200 Malbork ul. Pl. Narutowicza 14.

 

Określenie trybu zamówienia

 

Przetarg nieograniczony - wartość zamówienia

nieprzewyższająca kwoty określone w art. 11, ust. 8, 

 

Ades strony internetowej na której zamieszczono SIWZ

 

www.zsp4.malbork.pl

 

Określene przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

 

PRANIE POŚCIELI - Internaty ZSP Nr 4 -

82-200 Malbork  ul. Mazurów 1 i ul. 500-lecia 23.

Wspólny słownik zamówień

 

 

Słownictwo oglne

Słownictwo uzupełniające

Główny przedmiot

usługa - pranie pościeli

 

 

Informacja o możliwości składania oferty częściowej lub wariantowej

 

Nie

 

Termin wykonania zamówienia

 

  Od   - STYCZEŃ -  2019 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków

 

Opis przedmiotu zamówienia - SIWZ

 

Informacje na temat wadium

 

nie dotyczy

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

najniższa cena i dotrzymywanie terminów wykonania usługi

 

Miejsce i termin składania ofer

 

Sekretariat ZSP Nr 4 (parter)

ul. Plac  Narutowicza 14, 82-200 Malbork

Termin:

  Do dnia 18.12.2018 r. do godz. 9.00

 

Miejsce i termin otwarcia ofer

 

ZSP Nr 4 ul. Plac Narutowicza 14, 82-200 Malbork

pok. nr 016. - I piętro

Temin

  Dnia 18.12.2018 r. o  godz. 9.15

 

Termin związania oferty

 

30 dni

 

Informacja o terminie zawarcia umowy

 

Nie krócej niż 5 dni od dnia wybrania oferty

 

Osoba upoważniona do kontaktu z ramienia zamawiającego

Imię i nazwisko

Wiesław Szczygłowski - kierownik@zsp4.malbork.pl

Telefon

+48 55 647 34 34