Pedagog - Psycholog

Godziny pracy

pedagog szkolny Mariola Karaś

przyjmuje uczniów, rodziców i innych interesantów w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku przy

ul. Charles'a de Gaulle'a 75 w godzinach według poniższego harmonogramu

 

Poniedziałek - czwartek 08:00 - 14:00

Piątek 08:00 - 14:30

 

 PODSTAWOWE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO MARIOLĘ  KARAŚ:

  1. Konsultacje pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wychowawców.
  2. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły, takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji w Malborku.
  3. Poradnictwo zawodowe dla uczniów: organizowanie zajęć z doradcą zawodowym z PPP i PUP.
  4. Organizowanie akcji i konkursów profilaktycznych oraz przeprowadzanie programów z zakresu edukacji zdrowotnej.
  5. Organizowanie opieki i pomocy materialnej oraz rzeczowej dla uczniów z rodzin wymagających wsparcia socjalnego.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny - wstęp - dla Branżowej Szkoły I stopnia oraz dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Malborku

Program wychowawczo-profilaktyczny - wstęp - dla Branżowej Szkoły I stopnia oraz dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Malborku

 

 

 

pedagog szkolny Joanna Kownacka

przyjmuje uczniów, rodziców w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy

pl. Gabriela Narutowicza 14 według poniższego harmonogramu

 

poniedziałek - wtorek: 10:00 - 15:00

środa: 08:00 - 12:00

czwartek: 11:00 - 15:00

piątek: 08:00 - 12:00

 

 

Podstawowe zadania realizowane przez pedagoga  szkolnego Joannę Kownacką:

1. Konsultacje pedagogiczne:

- rozmowy z uczniami na temat niepowodzeń szkolnych, niskiej frekwencji, problemów osobistych, domowych. 

- rozmowy z rodzicami uczniów na temat niepowodzeń szkolnych, niskiej frekwencji, problemów osobistych, domowych.

- rozmowy z wychowawcami/nauczycielami na temat niepowodzeń szkolnych, niskiej frekwencji, problemów osobistych, domowych ich uczniów.

2. Przeprowadzanie i obsługa programów stypendialnych w szkole.

3. Opieka nad wolontariatem szkolnym i działaniami wolontariackimi w szkole i poza szkołą (w środowisku lokalnym).

4. Organizacja pomocy materialnej (m. inn. paczki żywnościowe).

5. Organizacja i przeprowadzanie akcji profilaktycznych, akcji charytatywnych i programów prozdrowotnych.

6. Współpraca z placówkami wspomagającymi proces wychowania – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo