Menu Zamknij

Koronawirus

W związku z obowiązującymi aktualnie przepisami związanymi z epidemią wirusa COVID-19 informujemy, że w naszych dwóch internatach obowiązuje zmieniony regulamin internatu. Można się z nim zapoznać przechodząc do zakładki INTERNAT (w górnym menu).

Zarządzenie nr 7
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
z dnia 28 sierpnia 2020 r.


w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku  w czasie epidemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku zwanego dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”.

§ 2.
Zadania administracyjne szkoły
1.    Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres zsp4@zsp4.malbork.pl , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 55 647 34 34 lub bezpośrednio z zachowaniem wytycznych sanitarnych.

§ 3.
Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
1.    W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
2.    Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły zsp4.malbork.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
3.    Budynek szkoły został podzielony na dwie strefy (dydaktyczną i administracyjną) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny oraz osobne wejścia.
4.    W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
5.    W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
6.    W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
7.    Instrukcja prawidłowego odkażania rąk znajduje się przy każdym dozowniku środka dezynfekującego.
8.    Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
9.    Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w izolatce, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
10.    Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów który zapewni szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub 
w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
11.    W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej. 
§ 4.
Strefa administracyjna
1.    Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy administracyjnej.
2.    W pomieszczeniach należących do strefy administracyjnej może przebywać nie więcej niż jedna osoba na stanowisko obsługi.
3.    Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania minimum 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
4.    Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
5.    W pomieszczeniach należących do strefy administracyjnej pracownicy szkoły  nadzorują przestrzeganie zasad określonych w ust. 1-3.

§ 5.
Strefa dydaktyczna
1.    Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy dydaktycznej i są oddzielone od strefy administracyjnej.
2.    W pomieszczeniach należących do strefy dydaktycznej poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
3.    Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
4.    Po wejściu do szkoły uczniowie zobowiązani są zdezynfekować ręce ( dozowniki znajdują się przy wejściach dla uczniów i na każdym piętrze przy schodach )
5.    Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych sanitarnych.
6.    Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
7.    Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w wyznaczonej strefie dydaktycznej lub na boisku szkolnym. 
8.    Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub 
w sali gimnastycznej.
9.    Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
10.    Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi 
i dezynfekowania sanitariatów.§ 6.
Biblioteka szkolna 
1.    Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach pracy biblioteki.
2.    W bibliotece w sali wypożyczeń jednocześnie może przebywać nie więcej niż pięciu uczniów.
3.    Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą obowiązkową minimum dwudniową kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
4.    Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej”.

§ 7.
Internat 
1.    W internacie szkolnym zostały opracowane zasady funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19.
2.    Zasady funkcjonowania internatu zostały podzielone na : zasady dla rodziców i opiekunów, zasady dla wychowanków, zasady i obowiązki wychowawców, zasady opuszczania i wykwaterowania z internatu, zasady korzystania ze stołówki.
3.    Zasady funkcjonowania internatu są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w internacie. Każdy mieszkaniec i pracownik internatu zobowiązany jest do zapoznania się z nimi i stosowania.

§ 8.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
1.    Do szkoły mogą przychodzić jedynie uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2.    W przypadku zaobserwowania u ucznia szkoły objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy z zachowaniem środków ostrożności i dystansu odizolować ucznia w izolatce                     ( pomieszczenie obok gabinetu pielęgniarki szkolnej )i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
3.    W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi fakt podejrzenia zakażenia należy zgłosić pod numer telefonu 999 lub 112.
4.    W izolatce i przed nią znajdują się środki dezynfekujące i odzież ochronna (kombinezon i maski na twarz ) oraz numery telefonów do służb medycznych.

§ 9.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
1.    Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2.    W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on zachować dystans społeczny ( może skorzystać z izolatki ) i skontaktować się ze służbami medycznymi w celu uzyskania porady lub instrukcji postępowania.
3.    W izolatce i przed nią znajdują się środki dezynfekujące i odzież ochronna (kombinezon i maski na twarz ) oraz numery telefonów do służb medycznych.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1.    Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy. 
2.    W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły lub ucznia obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
3.    W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.