Zostań policjantem…

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Zostań policjantem…

Witamy
Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

 1. Co oferujemy ??
  1. stabilną i długoletnią pracę – uprawnienia emerytalne po odbyciu 25 lat służby;
  1. możliwość awansu w stopniu i na stanowisku;
  1. możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
  1. możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
  1. coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta i jego rodziny
  1. coroczny urlop wypoczynkowy płatny w wymianie 26 dni roboczych
  1. trzynasta pensja
  1. zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na
  1. policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. CZTERNASTKA
  1. równoważnik za umundurowanie
  1. zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby
  1. płatne nadgodziny
 2. Nie ma ograniczeń wiekowych!!!
 3. Kto może zostać funkcjonariuszem Policji:
  1. obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
  1. który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  1. korzystający w pełni z praw publicznych,
  1. posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
  1. posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  1. dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Jakie dokumenty złożyć ?
• podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę,
• wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy kandydata do służby
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np.: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu).
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu).
• książeczka wojskowa, kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tzn. posiadać status „przeniesiony do rezerwy”. Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej

Wszystkie dokumenty i wzory dokumentów na stronie: www.dobor.pomorska.policja.gov.pl
Zapraszamy do Naszego Fanpage:
https://www.facebook.com/zostanpomorskimpolicjantem/