82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Koronawirus

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

W związku z powrotem do nauczania hybrydowego oraz (w perspektywie) powrót do nauczania stacjonarnego obowiązujące staje się ponownie zarządzenie nr 8 dyrektora szkoły z dnia 12 października 2020 r.

Treść tego rozporządzenia można pobrać z linku poniżej lub zapoznać się z jego treścią zamieszczoną również poniżej.

Zarządzenie nr 8/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

z dnia 12 pażdziernika 2020 r.

w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku  w czasie epidemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku zwanego dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”.

§ 2.

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres zsp4@zsp4.malbork.pl , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 55 647 34 34 lub bezpośrednio z zachowaniem wytycznych sanitarnych.

§ 3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych. Na terenie szkoły wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust w części administracyjnej i w częściach wspólnych części dydaktycznych.
 2. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły zsp4.malbork.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 3. Budynek szkoły został podzielony na dwie strefy (dydaktyczną i administracyjną) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny oraz osobne wejścia.
 4. W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 5. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 6. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 7. Instrukcja prawidłowego odkażania rąk znajduje się przy każdym dozowniku środka dezynfekującego.
 8. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 9. Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w izolatce, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 10. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów który zapewni szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 11. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

§ 4.

Strefa administracyjna

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy administracyjnej. W tej strefie obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy administracyjnej może przebywać nie więcej niż jedna osoba na stanowisko obsługi.
 3. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania minimum 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 5. W pomieszczeniach należących do strefy administracyjnej pracownicy szkoły  nadzorują przestrzeganie zasad określonych w ust. 1-3.

§ 5.

Strefa dydaktyczna

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy dydaktycznej i są oddzielone od strefy administracyjnej.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy dydaktycznej poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych strefy dydaktycznej – korytarze, szatnie, toalety, pokój nauczycielski itd.
 4. Po wejściu do szkoły uczniowie zobowiązani są zdezynfekować ręce ( dozowniki znajdują się przy wejściach dla uczniów i na każdym piętrze przy schodach )
 5. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych sanitarnych.
 6. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 7. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w wyznaczonej strefie dydaktycznej lub na boisku szkolnym.
 8. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub
  w sali gimnastycznej.
 9. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 10. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi
  i dezynfekowania sanitariatów.

§ 6.

Biblioteka szkolna

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach pracy biblioteki.
 2. W bibliotece w sali wypożyczeń jednocześnie może przebywać nie więcej niż pięciu uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą obowiązkową minimum dwudniową kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej”.

§ 7.

Internat

 1. W internacie szkolnym zostały opracowane zasady funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19.
 2. Zasady funkcjonowania internatu zostały podzielone na : zasady dla rodziców i opiekunów, zasady dla wychowanków, zasady i obowiązki wychowawców, zasady opuszczania i wykwaterowania z internatu, zasady korzystania ze stołówki.
 3. Zasady funkcjonowania internatu są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w internacie. Każdy mieszkaniec i pracownik internatu zobowiązany jest do zapoznania się z nimi i stosowania.

§ 8.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. W przypadku zaobserwowania u ucznia szkoły objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy z zachowaniem środków ostrożności i dystansu odizolować ucznia w izolatce                     ( pomieszczenie obok gabinetu pielęgniarki szkolnej )i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi fakt podejrzenia zakażenia należy zgłosić pod numer telefonu 999 lub 112.
 4. W izolatce i przed nią znajdują się środki dezynfekujące i odzież ochronna (kombinezon i maski na twarz ) oraz numery telefonów do służb medycznych.

§ 9.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on zachować dystans społeczny ( może skorzystać z izolatki ) i skontaktować się ze służbami medycznymi w celu uzyskania porady lub instrukcji postępowania.
 3. W izolatce i przed nią znajdują się środki dezynfekujące i odzież ochronna (kombinezon i maski na twarz ) oraz numery telefonów do służb medycznych.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. 1.      Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły lub ucznia obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 r.

Zarządzenie nr 10/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
z dnia 2 listopada 2020 r.

W sprawie organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z epidemią koronawirusa.

Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I. Organizacja nauczania zdalnego

1. Dyrektor szkoły jest osobą odpowiedzialną za organizację pracy placówki w czasie okresowego ograniczenia jej funkcjonowania. Formy kontaktu z dyrektorem szkoły:
a) przez e-dziennik,
b) adresy mail: zsp4@zsp4.malbork.pl , pawel.rybak@zsp4.malbork.pl
c) tel. 55 6473434 lub tel. 55 6255092
2. Zdalne nauczanie prowadzą wszyscy nauczyciele ujęci w tygodniowym planie zajęć dydaktycznych.
3. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin dydaktycznych.
4. Nauczanie zdalne nauczyciele realizują na terenie szkoły za pomocą szkolnego sprzętu komputerowego i szkolnego łącza internetowego. Nauczyciele mogą prowadzić nauczanie zdalne poza szkołą o ile dysponują własnym sprzętem i łączem internetowym.
5. Zdalne nauczanie przebiega w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi MS Office 365 ( MS Teams )
6. Uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć w nauce zdalnej w miejscu zamieszkania przychodzą do szkoły. Dyrektor szkoły organizuje uczniom zajęcia lub umożliwia naukę zdalną na terenie szkoły.

7. Nauczyciele dostosowują program nauczania do narzędzi stosowanych w zdalnym nauczaniu. Dopuszcza się skrócenie lekcji online do 30 minut.
8. Dokumentowanie pracy zdalnej nauczyciela odbywało się będzie przez:
• wpisanie tematów realizowanych codziennie zajęć w dzienniku elektronicznym. Brak takiego wpisu oznaczał będzie, że lekcja nie została zrealizowana.
• wpisanie rzeczywistej frekwencji uczniów uczestniczących w zajęciach online.

II. Obowiązki wychowawców klas w zdalnym nauczaniu

1. Wychowawca klasy:
a) ustala, czy każdy z jego uczniów posiada dostęp do dziennika elektronicznego i platformy MS Office 365
b) wskazuje sposób kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami i przekazuje informacje wychowankom i Rodzicom
c) reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z nauczaniem zdalnym zgłaszane przez uczniów lub Rodziców,

III. Obowiązki pedagoga/psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

1. W czasie epidemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga/psychologa szkolnego ma charakter wyjątkowego i niezbędnego wsparcia.
2. Pedagodzy i psycholog szkolny będą dostępni dla uczniów i rodziców zgodnie z ustalonym harmonogramem.

IV. Biblioteka szkolna

1. Biblioteka szkolna jest dostępna dla uczniów i nauczycieli w podanych godzinach pracy.

IV. Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub Rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach
1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich Rodziców prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, projektów, zadań – w czasie odroczonym.
4. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela.
6. Nauczyciel informuje Rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela.
7. Nauczyciel na bieżąco informuje Rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.

V. Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.
3. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i inne prace.
4. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.
5. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.
6. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

VI. Zasady pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1. W szkole organizuje się z nauczanie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2020r.

Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca organizacji zdalnego nauczania od 26.10.2020 r.

1. Informujemy, że uczniowie oddziałów, które zostaną wysłane na nauczanie zdalne od 26.10.2020 r. mają obowiązek uczestniczyć w nich w czasie rzeczywistym.

Zajęcia zdalne dla całej szkoły realizowane są od dnia 26.10.2020 do dnia 8.11.2020 w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju strefy czerwonej.

2. W trakcie lekcji realizowanych w trybie zdalnego nauczania uczniowie będą zobowiązani niezwłocznie potwierdzić swoją obecność na lekcji poprzez odebranie/odczytanie wiadomości (np. o treści „Sprawdzam obecność na lekcji …”), którą nauczyciel prowadzący lekcję wyśle na jej początku poprzez dziennik elektroniczny. Na tą wiadomość uczeń nie odpisuje – potwierdzeniem jest jej odczytanie – dla nauczyciela będzie to widoczne. Brak odczytania jej będzie traktowany jako nieobecność ucznia na zajęciach.

3. W sytuacji, gdy uczeń z różnych powodów (np. brak dostępu do komputera, internetu itp.) nie jest w stanie uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, zobowiązany jest do przybycia do szkoły. Będzie brał udział w lekcjach zgodnie z planem lekcji.

4. Poniedziałek 26.10.2020 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów. Natomiast wcześniej planowany dzień wolny na 2.11.2020 r. jest normalnym dniem nauki zdalnej.

5. W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Zarządzenie nr 10/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
z dnia 19 października 2020 r.

W sprawie organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z epidemią koronawirusa.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 1830 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły w związku z lokalizacją na terenie powiatu znajdującego się w obszarze żółtym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt. 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

§ 2.
Ograniczenie funkcjonowania polega na prowadzeniu zajęć w sposób „hybrydowy” tzn.
-co najmniej 50 % uczniów realizuje zajęcia w szkole
– nie więcej niż 50 % uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 3.
Począwszy od 22 października 2020 r. w każdy czwartek będzie publikowany harmonogram pracy szkoły na następny tydzień. Będzie on uwzględniał aktualną sytuację epidemiczną oraz możliwości udziału uczniów w nauce przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.

§ 4.
Uczniowie klas, w których jest prowadzone kształcenie zawodowe, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, realizują je na dotychczasowych zasadach w miejscu ich odbywania (w Centrum Edukacji Zawodowej lub u pracodawców).

§ 5.
Uczniowie, którzy nie mogą realizować zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, przychodzą do szkoły na zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Dla tych uczniów szkoła organizuje zajęcia lub umożliwia ich realizację z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

§ 6.
Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym przydziałem godzin w gabinetach, w których zgodnie z planem mają lekcje z danym oddziałem. W przypadku przyjścia na zajęcia ucznia, który nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nauczyciel przeprowadza z uczniem lekcję lub umożliwia mu udział w tych zajęciach prowadzonych przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość, w gabinecie lekcyjnym.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.

Organizacja zajęć od 19.10.2020 r.

Informujemy, że w związku z wprowadzonymi obostrzeniami nasza szkoła przechodzi od dnia 19.10.2020 r. w tryb nauczania hybrydowego.
W każdym tygodniu część klas będzie odbywała zajęcia w formie stacjonarnej w szkole, pozostałe zaś w trybie zdalnym.
W dniach 19-23 października 2020 r. do szkoły przyjdą uczniowie wszystkich klas pierwszych, trzecich i czwartych. Uczniowie wszystkich klas drugich odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia praktyczne uczniów Branżowej Szkoły I stopnia oraz Technikum, niezależnie od zmian w działaniu szkoły, odbywać się będą planowo.

Uwaga!

W związku z objęciem obszaru całego kraju żółtą strefą wprowadza się od dnia 12 października 2020 r.

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 4 w Malborku:

 • obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły, dezynfekcji rąk i stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
 • obowiązek osłony ust i nosa przez uczniów w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie i dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;
 • obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły, dezynfekcji rąk i stosowanie osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);

W związku z obowiązującymi aktualnie przepisami związanymi z epidemią wirusa COVID-19 informujemy, że w naszych dwóch internatach obowiązuje zmieniony regulamin internatu. Można się z nim zapoznać przechodząc do zakładki INTERNAT (w górnym menu).

Zarządzenie nr 7
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
z dnia 28 sierpnia 2020 r.


w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku  w czasie epidemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku zwanego dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”.

§ 2.
Zadania administracyjne szkoły
1.    Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres zsp4@zsp4.malbork.pl , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 55 647 34 34 lub bezpośrednio z zachowaniem wytycznych sanitarnych.

§ 3.
Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
1.    W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
2.    Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły zsp4.malbork.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
3.    Budynek szkoły został podzielony na dwie strefy (dydaktyczną i administracyjną) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny oraz osobne wejścia.
4.    W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
5.    W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
6.    W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
7.    Instrukcja prawidłowego odkażania rąk znajduje się przy każdym dozowniku środka dezynfekującego.
8.    Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
9.    Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w izolatce, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
10.    Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów który zapewni szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub 
w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
11.    W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej. 
§ 4.
Strefa administracyjna
1.    Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy administracyjnej.
2.    W pomieszczeniach należących do strefy administracyjnej może przebywać nie więcej niż jedna osoba na stanowisko obsługi.
3.    Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania minimum 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
4.    Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
5.    W pomieszczeniach należących do strefy administracyjnej pracownicy szkoły  nadzorują przestrzeganie zasad określonych w ust. 1-3.

§ 5.
Strefa dydaktyczna
1.    Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy dydaktycznej i są oddzielone od strefy administracyjnej.
2.    W pomieszczeniach należących do strefy dydaktycznej poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
3.    Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
4.    Po wejściu do szkoły uczniowie zobowiązani są zdezynfekować ręce ( dozowniki znajdują się przy wejściach dla uczniów i na każdym piętrze przy schodach )
5.    Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych sanitarnych.
6.    Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
7.    Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w wyznaczonej strefie dydaktycznej lub na boisku szkolnym. 
8.    Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub 
w sali gimnastycznej.
9.    Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
10.    Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi 
i dezynfekowania sanitariatów.§ 6.
Biblioteka szkolna 
1.    Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach pracy biblioteki.
2.    W bibliotece w sali wypożyczeń jednocześnie może przebywać nie więcej niż pięciu uczniów.
3.    Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą obowiązkową minimum dwudniową kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
4.    Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej”.

§ 7.
Internat 
1.    W internacie szkolnym zostały opracowane zasady funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19.
2.    Zasady funkcjonowania internatu zostały podzielone na : zasady dla rodziców i opiekunów, zasady dla wychowanków, zasady i obowiązki wychowawców, zasady opuszczania i wykwaterowania z internatu, zasady korzystania ze stołówki.
3.    Zasady funkcjonowania internatu są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w internacie. Każdy mieszkaniec i pracownik internatu zobowiązany jest do zapoznania się z nimi i stosowania.

§ 8.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
1.    Do szkoły mogą przychodzić jedynie uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2.    W przypadku zaobserwowania u ucznia szkoły objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy z zachowaniem środków ostrożności i dystansu odizolować ucznia w izolatce                     ( pomieszczenie obok gabinetu pielęgniarki szkolnej )i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
3.    W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi fakt podejrzenia zakażenia należy zgłosić pod numer telefonu 999 lub 112.
4.    W izolatce i przed nią znajdują się środki dezynfekujące i odzież ochronna (kombinezon i maski na twarz ) oraz numery telefonów do służb medycznych.

§ 9.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
1.    Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2.    W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on zachować dystans społeczny ( może skorzystać z izolatki ) i skontaktować się ze służbami medycznymi w celu uzyskania porady lub instrukcji postępowania.
3.    W izolatce i przed nią znajdują się środki dezynfekujące i odzież ochronna (kombinezon i maski na twarz ) oraz numery telefonów do służb medycznych.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1.    Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy. 
2.    W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły lub ucznia obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
3.    W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.