Przejdź do treści

Koronawirus

W związku z powrotem do nauczania hybrydowego oraz (w perspektywie) powrót do nauczania stacjonarnego obowiązujące staje się ponownie zarządzenie nr 8 dyrektora szkoły z dnia 12 października 2020 r.

Zarządzenie nr 5 / 2021

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku  w czasie epidemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku zwanego dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny –  od 1 września 2021 r. zwanych dalej „wytycznymi”.

§ 2.

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres zsp4@zsp4.malbork.pl , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 55 647 34 34 lub bezpośrednio z zachowaniem wytycznych sanitarnych.

§ 3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych. Na terenie szkoły wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust w części administracyjnej dla osób wchodzących z zewnątrz.
 2. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły zsp4.malbork.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 3. Budynek szkoły został podzielony na dwie strefy (dydaktyczną i administracyjną) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny oraz osobne wejścia.
 4. W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 5. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 6. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 7. Instrukcja prawidłowego odkażania rąk znajduje się przy każdym dozowniku środka dezynfekującego.
 8. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 9. Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w izolatce, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 10. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów który zapewni szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 11. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

§ 4.

Strefa administracyjna

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy administracyjnej. W tej strefie obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust przez w/w osoby.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy administracyjnej może przebywać nie więcej niż jedna osoba na stanowisko obsługi.
 3. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania minimum 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 5. W pomieszczeniach należących do strefy administracyjnej pracownicy szkoły  nadzorują przestrzeganie zasad określonych w ust. 1-3.

§ 5.

Strefa dydaktyczna

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy dydaktycznej i są oddzielone od strefy administracyjnej.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy dydaktycznej poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. W częściach wspólnych strefy dydaktycznej obowiązkowo należy zachowywać dystans do innych osób ( min 1,5 metra ). W części wspólnej strefy dydaktycznej rekomenduje się stosowanie maseczek zakrywających nos i usta.
 4. Po wejściu do szkoły uczniowie zobowiązani są zdezynfekować ręce ( dozowniki znajdują się przy wejściach dla uczniów i na każdym piętrze przy schodach )
 5. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych sanitarnych.
 6. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 7. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w wyznaczonej strefie dydaktycznej lub na boisku szkolnym.
 8. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub
  w sali gimnastycznej.
 9. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 10. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi
  i dezynfekowania sanitariatów.

§ 6.

Biblioteka szkolna

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach pracy biblioteki.
 2. W bibliotece w sali wypożyczeń jednocześnie może przebywać nie więcej niż pięciu uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą obowiązkową minimum dwudniową kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej”.

§ 7.

Internat

 1. W internacie szkolnym zostały opracowane zasady funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19.
 2. Zasady funkcjonowania internatu zostały podzielone na : zasady dla rodziców i opiekunów, zasady dla wychowanków, zasady i obowiązki wychowawców, zasady opuszczania i wykwaterowania z internatu, zasady korzystania ze stołówki.
 3. Zasady funkcjonowania internatu są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w internacie. Każdy mieszkaniec i pracownik internatu zobowiązany jest do zapoznania się z nimi i stosowania.

§ 8.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. W przypadku zaobserwowania u ucznia szkoły objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy z zachowaniem środków ostrożności i dystansu odizolować ucznia w izolatce                     ( pomieszczenie obok gabinetu pielęgniarki szkolnej )i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi fakt podejrzenia zakażenia należy zgłosić pod numer telefonu 999 lub 112.
 4. W izolatce i przed nią znajdują się środki dezynfekujące i odzież ochronna (kombinezon i maski na twarz ) oraz numery telefonów do służb medycznych.

§ 9.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on zachować dystans społeczny ( może skorzystać z izolatki ) i skontaktować się ze służbami medycznymi w celu uzyskania porady lub instrukcji postępowania.
 3. W izolatce i przed nią znajdują się środki dezynfekujące i odzież ochronna (kombinezon i maski na twarz ) oraz numery telefonów do służb medycznych.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły lub ucznia obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.