82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Nasze kierunki – Technikum nr 2

Ponad 70 lat doświadczenia i tradycji kształcenia zawodowego

Created with Sketch.

Planowany nabór do klas pierwszych

nazwa szkołyzawód / profilprzedmioty rozszerzonezajęcia, za które przyznawane są punktyplanowane języki obceuwagi
Technikum nr 2technik mechanikfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki———–
technik elektrykfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki———–
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki———–
technik budownictwafizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki———–
technik pojazdów samochodowychfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki———–
szkołazawód / profilprzedmioty rozszerzonezajęcia, za które przyznawane są punktynauczane języki obceuwagi

Technik budownictwa

Techniik budownictwa to zawód, który charakteryzuje się uniwersalnością. Można go wykonywać nie tylko w przedsiębiorstwach czy firmach budowlanych, ale również w administracji państwowej, jednostkach kontrolujących czy też firmach zarządzających nieruchomościami. Technik budownictwa może zajmować się m.in. projektowaniem nowych obiektów budowlanych, kierowaniem robotami budowlanymi, wykonywaniem przeglądów okresowych obiektów budowlanych, prowadzeniem szkoleń. Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędna do wykonywania robót budowlanych, projektów budowlanych, prowadzenia dokumentacji budowlanej i przetargowej oraz kosztorysowania Ponadto w trakcie kształcenia korzysta z pracowni komputerowej i programów przeznaczonych do kosztorysowania i projektowania oraz uczestniczy w praktykach zawodowych odbywających się u pracodawców.
W całym procesie kształcenia również z wykorzystaniem grantów z Unii Europojeskiej uczeń ma możliwość:
– zdobyć kwalifikacje do obsługi wózków
– widłowych
– kwalifikacje zawodowe w zakresie umiejętności budowlanych
– potwierdzone certyfikatem
– zdobyć kwalifikacje obsługi programu AUTO-CAD
– zdobyć kwalifikacje spawacza
– zdobyć uprawnienia do kierowania
– pojazdami kategorii B
– uczestniczyć w zagranicznych
– praktykach zawodowych.

Co dalej…

Absolwent kierunku technik budownictwa może realizować się jako:
1. przedsiębiorstwa budowlane
2. jednostki administracji państwowej i publicznej
3. pracownik firm nadzorujących i kontrolujących firmy związane z obrotem nieruchomościami oraz firmy zarządzające nieruchomościami
4. prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Technik elektryk

Podczas nauki na kierunku technik elektryk zdobędziesz umiejętność:
– montażu instalacji elektrycznych,
– instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych,
– wykonywanie przeglądów technicznych,
– konserwacja maszyn, urządzeń oraz instalacji elektrycznych,
– wykonywanie prób i pomiarów
– ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.


Uczniowie kierunku technik elektryk objęci są patronatem ENERGA- Operator S.A.
W ramach umowy o współpracy nasi uczniowie otrzymują wsparcie w postaci: stypendium naukowego, nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów, nieodpłatnych wycieczek przedmiotowych, praktyk zawodowych, praktyk zawodowych wakacyjnych, staży absolwenckich.

Co dalej…

Absolwent w zawodzie technik elektryk może podjąć pracę zawodową na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Może zajmować się między innymi: wykonywaniem nowych instalacji elektrycznych, nadzorem, konserwacją i naprawą infrastruktury energetycznej, nadzorem pracy instalacji elektrycznych w zakładach pracy, ekoenergetyce przy instalacji mikroinstalacji OZE (paneli słonecznych), elektromechaniką samochodową, prowadzić serwis naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych, nadzorem produkcji energii w elektrowniach i elektrociepłowniach, nadzorem, konserwacją i naprawą infrastruktury kolejowej.

Technik elektronik

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania. Nasz proces kształcenia wspierają firmy: Flex z Tczewa oraz Jabil z Kwidzyna.
Głównym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
– montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych,
– wykonywania instalacji oraz instalowania urządzeń elektronicznych,
– użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
– konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.

Co dalej…

Możliwości zatrudnienia naszych absolwentów:
1. operatorzy telewizji naziemnej, kablowej, satelitarnej, dozorowej (instalator, serwisant)
2. specjalistyczne firmy systemów zabezpieczenia mienia (instalator, projektant),
3. zakłady produkcji sprzętu elektronicznego
4. punkty serwisowe urządzeń elektronicznych(serwisant)
5. przedsiębiorstwa technik audio i wideo
6. własna działalność gospodarcza w branży elektronicznej

Technik pojazdów samochodowych

dav

Nauka w zawodzie technik pojazdów samochodowych w technikum trwa pięć lat. W tym czasie uczeń nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnej obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych. Ponadto zdobywa wiedzę z zakresu organizowania procesu obsługi samochodów konieczną do samodzielnego prowadzenia warsztatu. W trakcie nauki uczniowie realizują również zajęcia praktyczne między innymi w Centrum Edukacji Zawodowej oraz warsztatach naprawczych z terenu Malborka i okolic. Po ukończeniu szkoły absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, jak również z szeroko rozumianym przemysłem motoryzacyjnym (hurtownie części, obsługa flot samochodowych itp.). Ponadto absolwent technikum ma możliwość kontynuacji kształcenia na studiach wyższych.

Co dalej…

1. prowadzenie działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej,
2. pracownik w salonach sprzedaży,
3. pracownik fabryk i montowni pojazdów samochodowych,
4. pracownik warsztatów obsługi i naprawy samochodów,
5. pracownik firm zajmujących się recyklingiem pojazdów samochodowych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej OZE

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków i poboru ciepłej wody.

Zajmuje się projektowaniem instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła i kotłem na biomasę – w ramach posiadanych uprawnień oraz ustalaniem lokalizacji urządzeń i instalacji grzewczych.

Technik Odnawialnych Źródeł Energii  prowadzi również nadzór techniczny nad instalacjami i urządzeniami OZE. Dokonuje także kontroli jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego.

Technik mechanik

Na rok szkolny 2023/24 nie prowadzimy naboru!

Kształcenie w zawodzie technik mechanik pozwala uczniom zdobyć wiedzę oraz umiejętności do wykonywania bardzo ciekawych i dobrze płatnych zadań zawodowych. W naszej szkole nauka obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika, gdzie uczniowie poznają m.in. techniki wytwarzania, obsługę oraz montaż nowoczesnych maszyn i urządzeń – W TYM OBRABIARKI CNC !!!. Ponadto zostaną przygotowani do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych i remontowo-instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych oraz z zakresu komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji oraz nadzoru przebiegu obróbki.
Szkoła podpisała porozumienie z PWSZ w Elblągu. Dzięki czemu uczniowie m.in. kierunku mechanicznego mogą korzystać z bazy dydaktycznej uczelni.
Patronat nad uczniami objęła również firma Partner Serwis, która zajmuje się serwisem maszyn i urządzeń oraz utrzymaniem produkcji dużych zakładów m.in. ABB, Siemens.

Co dalej…

1. organizacja i nadzór produkcji w zakładach przemysłowych (nie tylko w branży mechanicznej),
2. montaż, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń,
3. kontrola jakości w zakładach produkcyjnych,
4. operator obrabiarek konwencjonalnych i CNC,
5. operator manipulatorów i robotów przemysłowych,
6. pracownik biura konstrukcyjnego,
7. prowadzenie własnej działalności gospodarczej (np. wytwórczo-produkcyjnej).