Nasze kierunki – Technikum nr 2

Planowany nabór na rok szkolny 2022-2023

Lp.Klasa / profilrozszerzenieobowiązkowe zajęcia edukacyjne za które naliczane będą punkty ze świadectwaplanowane języki obceuwagi
1technik mechanikfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski,
niemiecki
0,5
2technik elektronikfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski,
niemiecki
0,5
3technik elektrykfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski,
niemiecki
0,5
4technik budownictwafizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki0,5
5technik pojazdów samochodowychfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski,
niemiecki
0,5
6technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejjęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki0,5

Technik budownictwa

Techniik budownictwa to zawód, który charakteryzuje się uniwersalnością. Można go wykonywać nie tylko w przedsiębiorstwach czy firmach budowlanych, ale również w administracji państwowej, jednostkach kontrolujących czy też firmach zarządzających nieruchomościami. Technik budownictwa może zajmować się m.in. projektowaniem nowych obiektów budowlanych, kierowaniem robotami budowlanymi, wykonywaniem przeglądów okresowych obiektów budowlanych, prowadzeniem szkoleń. Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędna do wykonywania robót budowlanych, projektów budowlanych, prowadzenia dokumentacji budowlanej i przetargowej oraz kosztorysowania Ponadto w trakcie kształcenia korzysta z pracowni komputerowej i programów przeznaczonych do kosztorysowania i projektowania oraz uczestniczy w praktykach zawodowych odbywających się u pracodawców.
W całym procesie kształcenia również z wykorzystaniem grantów z Unii Europojeskiej uczeń ma możliwość:
– zdobyć kwalifikacje do obsługi wózków
– widłowych
– kwalifikacje zawodowe w zakresie umiejętności budowlanych
– potwierdzone certyfikatem
– zdobyć kwalifikacje obsługi programu AUTO-CAD
– zdobyć kwalifikacje spawacza
– zdobyć uprawnienia do kierowania
– pojazdami kategorii B
– uczestniczyć w zagranicznych
– praktykach zawodowych.

Co dalej…

Absolwent kierunku technik budownictwa może realizować się jako:
1. przedsiębiorstwa budowlane
2. jednostki administracji państwowej i publicznej
3. pracownik firm nadzorujących i kontrolujących firmy związane z obrotem nieruchomościami oraz firmy zarządzające nieruchomościami
4. prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Technik elektryk

Podczas nauki na kierunku technik elektryk zdobędziesz umiejętność:
– montażu instalacji elektrycznych,
– instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych,
– wykonywanie przeglądów technicznych,
– konserwacja maszyn, urządzeń oraz instalacji elektrycznych,
– wykonywanie prób i pomiarów
– ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.


Uczniowie kierunku technik elektryk objęci są patronatem ENERGA- Operator S.A.
W ramach umowy o współpracy nasi uczniowie otrzymują wsparcie w postaci: stypendium naukowego, nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów, nieodpłatnych wycieczek przedmiotowych, praktyk zawodowych, praktyk zawodowych wakacyjnych, staży absolwenckich.

Co dalej…

Absolwent w zawodzie technik elektryk może podjąć pracę zawodową na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Może zajmować się między innymi: wykonywaniem nowych instalacji elektrycznych, nadzorem, konserwacją i naprawą infrastruktury energetycznej, nadzorem pracy instalacji elektrycznych w zakładach pracy, ekoenergetyce przy instalacji mikroinstalacji OZE (paneli słonecznych), elektromechaniką samochodową, prowadzić serwis naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych, nadzorem produkcji energii w elektrowniach i elektrociepłowniach, nadzorem, konserwacją i naprawą infrastruktury kolejowej.

Technik elektronik

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania. Nasz proces kształcenia wspierają firmy: Flex z Tczewa oraz Jabil z Kwidzyna.
Głównym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
– montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych,
– wykonywania instalacji oraz instalowania urządzeń elektronicznych,
– użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
– konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.

Co dalej…

Możliwości zatrudnienia naszych absolwentów:
1. operatorzy telewizji naziemnej, kablowej, satelitarnej, dozorowej (instalator, serwisant)
2. specjalistyczne firmy systemów zabezpieczenia mienia (instalator, projektant),
3. zakłady produkcji sprzętu elektronicznego
4. punkty serwisowe urządzeń elektronicznych(serwisant)
5. przedsiębiorstwa technik audio i wideo
6. własna działalność gospodarcza w branży elektronicznej

Technik mechanik

Kształcenie w zawodzie technik mechanik pozwala uczniom zdobyć wiedzę oraz umiejętności do wykonywania bardzo ciekawych i dobrze płatnych zadań zawodowych. W naszej szkole nauka obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika, gdzie uczniowie poznają m.in. techniki wytwarzania, obsługę oraz montaż nowoczesnych maszyn i urządzeń – W TYM OBRABIARKI CNC !!!. Ponadto zostaną przygotowani do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych i remontowo-instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych oraz z zakresu komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji oraz nadzoru przebiegu obróbki.
Szkoła podpisała porozumienie z PWSZ w Elblągu. Dzięki czemu uczniowie m.in. kierunku mechanicznego mogą korzystać z bazy dydaktycznej uczelni.
Patronat nad uczniami objęła również firma Partner Serwis, która zajmuje się serwisem maszyn i urządzeń oraz utrzymaniem produkcji dużych zakładów m.in. ABB, Siemens.

Co dalej…

1. organizacja i nadzór produkcji w zakładach przemysłowych (nie tylko w branży mechanicznej),
2. montaż, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń,
3. kontrola jakości w zakładach produkcyjnych,
4. operator obrabiarek konwencjonalnych i CNC,
5. operator manipulatorów i robotów przemysłowych,
6. pracownik biura konstrukcyjnego,
7. prowadzenie własnej działalności gospodarczej (np. wytwórczo-produkcyjnej).

Technik pojazdów samochodowych

dav

Nauka w zawodzie technik pojazdów samochodowych w technikum trwa pięć lat. W tym czasie uczeń nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnej obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych. Ponadto zdobywa wiedzę z zakresu organizowania procesu obsługi samochodów konieczną do samodzielnego prowadzenia warsztatu. W trakcie nauki uczniowie realizują również zajęcia praktyczne między innymi w Centrum Edukacji Zawodowej oraz warsztatach naprawczych z terenu Malborka i okolic. Po ukończeniu szkoły absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, jak również z szeroko rozumianym przemysłem motoryzacyjnym (hurtownie części, obsługa flot samochodowych itp.). Ponadto absolwent technikum ma możliwość kontynuacji kształcenia na studiach wyższych.

Co dalej…

1. prowadzenie działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej,
2. pracownik w salonach sprzedaży,
3. pracownik fabryk i montowni pojazdów samochodowych,
4. pracownik warsztatów obsługi i naprawy samochodów,
5. pracownik firm zajmujących się recyklingiem pojazdów samochodowych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej OZE

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków i poboru ciepłej wody.

Zajmuje się projektowaniem instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła i kotłem na biomasę – w ramach posiadanych uprawnień oraz ustalaniem lokalizacji urządzeń i instalacji grzewczych.

Technik Odnawialnych Źródeł Energii  prowadzi również nadzór techniczny nad instalacjami i urządzeniami OZE. Dokonuje także kontroli jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego.