Zakup i dostawa mebli szkolnych

OFERTA     Nr    -1-

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (wszczęciu postępowania)

Nazwa i adres zamawiającegoZespół Szkół Technicznych 82-200 Malbork , Pl. Narutowicza 14.

Określenie trybu zamówienia– zapytanie o cenę –

Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZzsp4.malbork.pl

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówieniaZakup i dostawa mebli szkolnych – stoły i krzesła uczniowskie                                                                           

Wspólny słownik zamówieńMeble szkolne

Informacja o możliwości składania oferty częściowej lub wariantowejNie dotyczy

Termin wykonaniaLUTY    2023 r. do negocjacji

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunkówZałącznik – opis – informacja.

Informacja na temat wadiumNie dotyczy

Kryteria oceny ofert i ich znaczeniaOferta cenowa – zgodnie z opisem w    załączniku.

Miejsce składania oferte-mail – wieslaw.szczyglowski@zsp4.malbork.pl

Termin składania ofert– 12 – styczeń 2023 r     godz. 9:00

Miejsce otwarcia ofertZespół Szkół Technicznych 82-200 Malbork , Pl. Narutowicza 14 – kierownik gospodarczy szkoły

Termin otwarcia ofertTego samego dnia

Termin związania ofertą30 dni

Informacje o terminie zawarcia umowyPowiadomienie wybranego oferenta – drogą e-mail.

Osoba upoważniona do kontaktu z ramienia zamawiającegoKierownik gospodarczy szkoły – Wiesław Szczygłowski, telefon: +48 55 647 34 34

                                                                                                                    DYREKTOR    SZKOŁY