Zakup i dostawa mięsa i artykułów spożywczych do Internatu Zespołu Szkół Technicznych

DOKUMENT Nr A-2 Malbork dn. 28.02.2023 r.

Zespół Szkół Technicznych , 82-200 Malbork ul. Pl. Narutowicza 14 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony / Ustawa PZP z dn. 11 września 2019 r. / art. 255 , ust. 1.

Dot : Zakup i dostawa artykułów spożywczych do INTERNATU ZST – Malbork ul. Mazurów 1.

Dotyczy dokumentu Nr A-2 z dn. 17.02.2023 r. – Ponowne ogłoszenie o zamówieniu publicznym / wszczęcie postępowania/.

OFERTA – PAKIET Nr -5- – unieważnienie dotyczy : Mięso i przetwory mięsne. / PZP art. 255 , ust.1 /.

Nie złożono żadnej oferty o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu zamówienia publicznego.

DYREKTOR SZKOŁY

Mgr Roman Klofczyński

DOKUMENT Nr A-1 Malbork dn. 17.02.2023 r.

Zespół Szkół Technicznych , 82-200 Malbork ul. Pl. Narutowicza 14 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

/Ustawa PZP z dn. 11 wrześnie 2019 r. , atr. 255 , ust.3./

Dot: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do INTERNATU ZST – Malbork ul. Mazurów 1.

OFERTA – PAKIET Nr -5-

„Mięso i przetwory mięsne „

/ PZP art. 255 , ust. 3. /

Złożona oferta przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

DYREKTOR SZKOŁY
Mgr Roman Klofczyński


DOKUMENT Nr A-2 Malbork dn. 17.02.2023 r.

PONOWNE ogłoszenie o zamówieniu publicznym (wszczęciu postępowania)

Nazwa i adres zamawiającegoZespół Szkół Technicznych
82-200 Malbork , Pl. Narutowicza 14.
Określenie trybu zamówieniaPrzetarg nieograniczony art. 11 – PZP
Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZzsp4.malbork.pl
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówieniaZakup i dostawa artykułów spożywczych do
INTERNATU ZST – Malbork ul. Mazurów 1.
Wspólny słownik zamówieńGłówny przedmiot – artykuły spożywcze
PAKIET Nr -5- – Mięso i przetwory mięsne.
Informacja o możliwości składania oferty częściowej lub wariantowejNie dotyczy
Termin wykonaniaMARZEC – GRUDZIEŃ 2023 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunkówSIWZ
Informacja na temat wadiumNie dotyczy
Kryteria oceny ofert i ich znaczeniaSIWZ
Miejsce składania ofertZespół Szkół Technicznych , 82-200 Malbork , Pl. Narutowicza 14 – sekretariat szkoły.
Termin składania ofert28 – LUTY 2023r. do godz. 9.oo
Miejsce otwarcia ofertZespół Szkół Technicznych
82-200 Malbork , Pl. Narutowicza 14 – kierownik gospodarczy szkoły
Termin otwarcia ofert28 – luty 2023r. o godz. 10.oo
Termin związania ofertą30 dni
Informacje o terminie zawarcia umowyPowiadomienie wybranego oferenta – drogą e-mail.
Osoba upoważniona do kontaktu z ramienia zamawiającegoKierownik gospodarczy szkoły – Wiesław Szczygłowski, telefon: +48 55 647 34 34

                                                          DYREKTOR  SZKOŁY

                                                          mgr Roman Klofczyński