82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Remont pracowni technologii mechanicznej

Ponad 70 lat doświadczenia i tradycji kształcenia zawodowego

Created with Sketch.

Zespół Szkół Technicznych Malbork dn. 2023.09.29.

82-200 MALBORK

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Zespół Szkół Technicznych , 82-200 Malbork ul. Pl. Narutowicza 14 informuje o postępowaniu zamówienia publicznego – zapytanie ofertowe / zapytanie o cenę / – OFERTA Nr -1-

Remont instalacji elektrycznej pracowni technologii mechanicznej – – Sala Nr 10 „

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp , zamawiający informuje o unieważnieniu w/w postępowania.

UZASADNIENIE :

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 / Ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – zapytanie ofertowe / zapytanie o cenę / , gdyż złożona oferta cenowa przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia. W postępowaniu wpłynęła -1- oferta. Wykonawca – Zakład Usługowy –ELEKTRUS- Mariusz Musiał , 83-115 Swarożyn ul. Braterska 2 zaoferował za realizację zamówienia kwotę : 59.744,52 zł brutto

W związku z tym , że cena złożonej oferty przewyższa kwotę , jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia , a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty , Zamawiający unieważnia postępowanie.

WICEDYREKTOR

mgr Waldemar Miszkiewicz

Zespół Szkół Technicznych Malbork dn. 2023.10.02.

82-200 MALBORK

PONOWNE ogłoszenie o zamówieniu publicznym / wszczęciu

Postępowania / – zapytanie cenowe – /zapytanie o cenę /.

Remont instalacji elektrycznej pracowni technologii mechanicznej –

SALA Nr -10- „

W związku z unieważnieniem postępowania z dnia 19.09.2023 r. – Oferta Nr -1- , Zespół Szkół Technicznych , 82-200 Malbork po przeanalizowaniu kosztów remontu i ewentualnej możliwości zwiększenia wartości oferty – ponownie zaprasza do złożenia oferty na w/w zamówienie.

Zakres prac jest niezmieniony i określony w kosztorysie inwestorskim oraz załączniku do oferty Nr -1- – Informacja – opis.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Miszkiewicz

OFERTA – PONOWNA – NR -2-

PONOWNE    – ogłoszenie o zamówieniu (wszczęciu postępowania)

Nazwa i adres zamawiającegoZespół Szkół Technicznych
82-200 Malbork , Pl. Narutowicza 14.
Określenie trybu zamówienia– zapytanie ofertowe – /zapytanie o cenę /
Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZzsp4.malbork.pl
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówieniaRemont instalacji elektrycznej pracowni technologii mechanicznej – SALA Nr -10-                                                                   
Wspólny słownik zamówień45311200-2 , 45314320-0 , 45316000-5.
Informacja o możliwości składania oferty częściowej lub wariantowejNie dotyczy
Termin wykonaniaPaździernik – Listopad 2023 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunkówZałącznik Nr 1 – Opis – Informacja.
Informacja na temat wadiumNie dotyczy
Kryteria oceny ofert i ich znaczeniaOferta cenowa – zgodnie z opisem , kosztorysem inwestorskim i projektem technicznym inst. Elektrycznej.
Miejsce składania ofertZespół Szkół Technicznych ,    82-200 Malbork ,                               Pl. Narutowicza 14 – Sekretariat szkoły.
Termin składania ofert-09-październik 2023 r. do godz. 9.oo
Miejsce otwarcia ofertZespół Szkół Technicznych
82-200 Malbork , Pl. Narutowicza 14.
Termin otwarcia ofert-09- październik 2023 r. o godz. 10.oo
Termin związania ofertą30 dni
Informacje o terminie zawarcia umowyPowiadomienie wybranego oferenta lub oferentów drogą e-mail.
Osoba upoważniona do kontaktu z ramienia zamawiającegoKierownik gospodarczy szkoły – Wiesław Szczygłowski, telefon: +48 55 647 34 34

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Miszkiewicz