82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Zamówienia publiczne

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

                                                                              Malbork dn. 21.01.2021 r.

Informacje z otwarcia ofert.

Nazwa zamówienia : „ Zakup wraz z dostawą artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla ZSP Nr 4 w Malborku „

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu :

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – Malbork informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły -2- szt. Ofert :

1/   P.P.H.U. „DRACHMA”                                                                                                                Piotr Mokrzyszak                                                                                                                           83-000 Pruszcz Gdański                                                                                                                  ul. Rzemieślnicza 14.          – Cena brutto-razem-szkoła i internat – 2.008,67 zł

2/  Hurtownia Papiernicza „ELBO” s.j.                                                                                           B., M., Ł.  Dzikowscy                                                                                                                          82-500 Kwidzyn                                                                                                                               ul. 3-go Maja 8.                   – Cena brutto-razem-szkoła i internat – 1.999,58 zł

Wybór najkorzystniejszej oferty :

Po szczegółowym przeanalizowaniu zaproponowanych cen brutto na wyszczególnione artykuły chemii gospodarczej i środków czystości dla Szkoły i Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku / ceny bardzo porównywalne /  została wybrana najkorzystniejsza oferta :

Hurtownia Papiernicza „ELBO” s.j.                                                                                              B., M., Ł.  Dzikowscy                                                                                                                         82-500 KWIDZYN                                                                                                                              ul. 3-go Maja 8.                                                                                               

Przetarg na zakup i dostawę artykułów spożywczych do internatu ZSP4 w Malborku – informacja z otwarcia kopert

ZSP Nr 4 – Malbork                                                Malbork dn. 2021.01.11

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Nr ZSP 4.350.7.2020

Informacja z otwarcia ofert :

Nazwa zamówienia :”Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Internatu ZSP Nr 4 w Malborku”.

Zamawiający , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4-Malbork , działając na mocy art.86 ust.5 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. – PZP /tekst jedn.Dz.U. z 2018r. poz.1986/ zwanej dalej Ustawą PZP , zawiadamia,że :

I/  Otwarcie ofert odbyło się w dn. 11.01.2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego.                                                                                                           II/ Do wyznaczonego terminu składania ofert , oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nr ofertyWykonawcaPakietcena
1Piekarnia CHLEBPOL
82-224 Lichnowy, Jesionowa 11A
621 540,75 zł
2AMBER Sp. z o.o.
10-467 Olsztyn, Sprzętowa 3
231 935,28 zł
820 607,59 zł
3PHU ADIPOL
Kraśniewo 61
13 921,75 zł
4Hurtownia Rolno-Spożywcza WITAMINA
82-300 Elbląg, Grunwaldzka 2
12 988,00 zł
352 051,13 zł
44 774,35 zł
5DRÓB-FULL Leszczyński i Tkaczyk
82-200 Malbork, Daleka 117
553 301,42 zł
6IGLOTEX Dystrybucja
83-220 Skórcz, Leśna 2
241 293,10 zł
748 485,78 zł
821 554,92 zł
7Elbląskie Centrum Mięsne EL-HURT
82-300 Elbląg, Kochanowskiego 11
13 520,00 zł
554 486,19 zł
747 228,63 zł
8SAD Firma Handlowa
82-200 Malbork, Daleka 117
13 311,70 zł
350 502,30 zł
47 205,63 zł
753 513,49 zł
822 896,15 zł

III/ po wyznaczonym terminie określonym w SIWZ pkt.11, ppkt. 11.1 – „ Ofertę należy złożyć w terminie do dn. 11.01.2021 r. do godz. 9.oo w Sekretariacie Szkoły – ZSP Nr 4 , 82-200 Malbork ul. Pl. Narutowicza 14 – o godz. 12.45 została złożona oferta wykonawcy

Nr ofertyWykonawcaPakietcena
9MASARNICTWO Sinko Sp. z o.o.
82-440 Dzierzgoń, Traugutta 39

Na podstawie art.84 ust. PZP oraz SIWZ pkt.11 , ppkt. 11.3 oferta zostanie zwrócona Wykonawcy.

ZSP Nr 4 – Malbork                                                Malbork dn. 11.01.2021 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  

Nr ZSP Nr 4.350.7.2020

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty :

Nazwa zamówienia :” Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Internatu ZSP Nr 4 w Malbork”.

1/ W pakiecie  -I-  zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez :

Hurtownia Rolno-Spożywcza „WITAMINA”

82-300 Elbląg ul. Grunwaldzka 2.                                         – 2.988,oo zł

2/ W pakiecie   -II-  zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez :

ABER sp. z o.o.

10-467 Olsztyn ul. Sprzętowa 3.                                         – 31.935,28 zł

3/ W pakiecie   -III-  zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez :

„SAD”  Firma Handlowa

82-200 Malbork ul. Daleka 117.                                        – 50.502,38 zł

4/ W pakiecie   -IV-  zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez :

Hurtownia Rolno-Spożywcza „WITAMINA”

82-300 Elbląg ul. Grunwaldzka 2.                                        – 4.774,35 zł 

5/ W pakiecie    -V-  zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez :

„DRÓB-FULL” Leszczyński i Tkaczyk

82-200 Malbork ul. Daleka 117.                                           – 53.301,42 zł

6/ W pakiecie   -VI-  zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Piekarnia „CHLEBPOL”

82-224 LICHNOWY ul. Jesionowa 11 A.                               – 21.540,75 zł

7/  W pakiecie  -VII-  zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożona przez :

Elbląskie Centrum Mięsne  „EL-Hurt”

82-300 Elbląg ul. Kochanowskiego 11.                                 – 47.228,63 zł

8/ W pakiecie   -VIII-  zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez :

ABER sp. z o.o.

10-467 Olsztyn ul. Sprzętowa 3.                                             – 20.607,59 zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty :

Wykonawca , którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz określone w SIWZ , złożona oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca uzyskał najniższą cenę oferty , która została zaakceptowana przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje ,że Umowa na dostawę towarów i produktów żywnościowych zostanie zawarta z chwilą otwarcia i funkcjonowania Internatu. W chwili obecnej Internat nie funkcjonuje z uwagi na panujący  -COVID-. Każdy z wybranych dostawców zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem o terminie podpisania Umowy i dostawach oferowanych produktów żywnościowych do Internatu .

Prosimy wybranych oferentów potwierdzenie otrzymania zawiadomienia i zapoznania się z nim na e-mail : wiesław.szczyglowski@zsp4.malbork.pl