82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Statut ZSP4

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/2017 Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku z dnia 28 listopada 2017 r.

STATUT

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
w Malborku

Tekst ujednolicony

stan prawny na dzień 28 listopada 2017 r.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1 – Podstawa prawna
ROZDZIAŁ 2 – Informacje o zespole
ROZDZIAŁ 3 – Cele i zadania zespołu
ROZDZIAŁ 4 – Dyrektor zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących
w skład zespołu

ROZDZIAŁ 5 – Organizacja pracy zespołu
ROZDZIAŁ 6 – Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu
ROZDZIAŁ 7 – Postanowienia końcowe
Pliki Statutu wraz z załącznikami do pobrania

ROZDZIAŁ 1. – Podstawa prawna

Statut został opracowany na podstawie:

 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wydanych na podstawie ustawy,
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 843),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2015 poz. 673),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
  (Dz.U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532 ze zm.),
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977, ze zm.),
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz.1516 ze zm.),
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. 2002 nr 56 poz. 506 ze zm.),
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170) ze zm.,
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014, poz. 1157),
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. Nr 67, poz. 756 ze zm.),
 15. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.).

Rozdział 2 – Informacje o zespole

§ 1.

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku zwany dalej zespołem jest jednostką organizacyjną Powiatu Malborskiego powołaną w celu wspólnego zarządzania szkołami.
 2. W skład zespołu wchodzą:
  1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Malborku
  1. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Malborku
  1. Technikum Nr 2 w Malborku
  1. IV liceum Ogólnokształcące w Malborku
 3. Siedzibą zespołu jest budynek w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza  14.
 4. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

ZESPÓŁ SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH Nr 4

 Pl. Narutowicza 14

Tel./fax 55-647-34-34

82 – 200 MALBORK

§ 2.

 1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu Malborskiego, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Powiatu Malborskiego.
 2. Minister Obrony Narodowej może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, która prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych.
 3. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań jednostek wymienionych w ust. 2.
 4. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 3.

Szkoły wchodzące w skład zespołu, wymienione w § 1 ust. 2 posiadają odrębne statuty.

Rozdział 3 – Cele i zadania zespołu

§ 4.

Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania

Szkołami wchodzącymi w jego skład.

§ 5.

Zadaniem zespołu jest:

 1. zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących w skład zespołu;
 2. zarządzanie obiektami wchodzącymi w skład zespołu;
 3. organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej;
 4. prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących w jego skład;
 5. organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom szkół równego dostępu do szkolnej biblioteki, internatu, sali gimnastycznej, basenu, boiska szkolnego oraz gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 4 – Dyrektor zespołu oraz sposób funkcjonowania organów szkół wchodzących w skład zespołu

§ 6.

 1. Dyrektor zespołu, zwany dalej Dyrektorem jest jednoosobowym organem wykonawczym zespołu oraz jednoosobowym organem szkół wchodzących w skład zespołu pełniącym funkcje zarządcze.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
  1. kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Malborskiego, którą zarządza i reprezentuje go na zewnątrz;
  2. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
  3. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
  4. dyrektora szkół wchodzących w skład zespołu wymienionych w § 1. ust. 2. opisane w ich odrębnych statutach.
 3. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy odnoszące się do kompetencji wymienionych w ust. 2.
 4. Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust. 2., dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy zespołu i realizacji przypisanych mu zadań.

§ 7.

 1. W przypadku nieobecności w pracy Dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrektor.
 2. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora, używając własnej pieczątki.
 3. Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa Dyrektor.

§ 8.

 1. Rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólną Radę Pedagogiczną zespołu.
 2. Rada Pedagogiczna zespołu jest kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych zadań szkół wchodzących w skład zespołu dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej zespołu jest Dyrektor.
 4. Do Rady Pedagogicznej zespołu zastosowanie mają odrębne przepisy dotyczące organizacji pracy rad pedagogicznych działających w systemie oświaty.
 5. Rada Pedagogiczna zespołu uchwala „Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku” który określa:
  1. organizację zebrań;
  1. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
  1. sposób dokumentowania działań rady;
  1. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.
 6. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku realizuje kompetencje rad szkół wchodzących w skład zespołu, określone w ustawie.
 7. Rada Rodziców Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku realizuje kompetencje rad rodziców szkół wchodzących w skład zespołu.
 8. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku realizuje kompetencje samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład zespołu.

Rozdział 5 – Organizacja pracy zespołu

§ 9.

Organizację pracy zespołu określa arkusz organizacyjny zespołu, będący zbiorczym arkuszem organizacyjnym szkół wchodzących w skład zespołu.

§ 10.

Zespół organizuje wspólną bibliotekę wypełniająca zadania bibliotek szkół wchodzących w skład zespołu.

§ 11.

Zespół posiada internat wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu. Organizację internatu opisują odrębne przepisy i statuty szkół.

Rozdział 6 – Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu

§ 12.

 1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych do wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład zespołu.
 2. Zakres zadań nauczycieli i pracowników szkoły określają statuty szkół.

§ 13.

 1. W zespole tworzy się stanowiska wicedyrektora zespołu, zwanego dalej wicedyrektorem.
 2. Do zadań wicedyrektora należy opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych zespołu i ich zmian.
 3. Wicedyrektor pełni bieżący nadzór nad pracą nauczycieli zespołu, w tym w szczególności:
  1. wyznacza zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;
  1. występuje z wnioskami do dyrektora w sprawie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli;
  1. występuje do dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród i odznaczeń dla nauczycieli;
  1. występuje do dyrektora z wnioskiem o zastosowanie kar porządkowych.
 4. Prowadzi nadzór nad aktualnością i prawidłowością dokumentacji przebiegi nauczania, wychowania i opieki szkół.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa dyrektor.

Rozdział 7 – Postanowienia końcowe

§ 14.

 1. Zespół Szkół używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich typów szkół wchodzących w jego skład, zawierająca nazwę zespołu.
 3. Na świadectwie i innym dokumencie wydanym przez szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół, podaje się pełną nazwę szkoły.
 4. Uroczystości państwowe i szkolne przeprowadza się zgodnie z przyjętym w szkole ceremoniałem.
 5. Zespół Szkół prowadzi odpowiednia dokumentację i archiwum stosownie do obowiązujących przepisów prawa w tej sprawie.
 6. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 7. Uchwalony Statut Zespołu Szkół jest dostępny w sekretariacie Zespołu, bibliotece, pokoju nauczycielskim i jest opublikowany na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (www.zsp4.malbork.pl).