Duplikaty dokumentów

Procedura wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnej

 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku

 

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2017r. r. w sprawie świadectw, dyplomów   

   państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017r. poz.170),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z póź. zm.).


I. Zasady wydawania duplikatów świadectw/ dyplomów  szkolnych:

1.    W  przypadku utraty oryginału świadectwa/dyplomu absolwent lub uczeń (jego rodzic/prawny opiekun) może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej: poniżej)  zał.nr 1

2.    Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty na konto szkoły lub w kasie szkoły w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.

3.    Duplikat odbierany jest osobiście z dowodem osobistym lub przez  inną osobę posiadającą pisemne upoważnienie.

4.    Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

5.    Termin wykonania duplikatu do 14 dni.

 

 
II. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

1.    W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice/opiekunowie prawni ucznia, bądź uczeń pełnoletni mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej: poniżej) zał. nr 2

2.    Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód wpłaty w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 9,00 zł.

3.    Legitymację wydaje się bez zbędnej zwłoki.


Opłatę skarbową za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu  oraz legitymacji szkolnej należy uiszczać na numer konta:

 

Bank Millenium

34 1160 2202 0000 0002 5843 4673

bądź dokonać wpłaty w kasie szkoły w dziale księgowości (I piętro).

Script logo