WYDARZENIAW związku z obecną sytuacją pedagodzy i psycholodzy szkolni informują, że kontakt z nimi możliwy jest poprzez e-dziennik oraz służbową pocztę elektroniczną.

Pani Katarzyna Ciok:

Kontakt: katarzyna.ciok@zsp4.malbork.pl lub e-dziennik

Godziny pracy:

pon - wt - śro: 9 -14
czw - pt: 9 - 13

 

Pani Mariola Karaś:

Kontakt: mariola.karas@zsp4.malbork.pl

Godziny pracy:

poniedziałek 8:30-13:30
wtorek 9:00-13:30
środa 8:30-13:00
czwartek - piątek: 8:30-12:30

 

Pani Joanna Kownacka:

Kontakt: joanna.kownacka@zsp4.malbork.pl

Godziny pracy:

pon - wt - śro: 9 -13
czw - pt: 9 - 14

 

UWAGA!

W związku z występującymi problemami z dostępem do e-dziennika

rozwiązaniem może być usunięcie pamięci cache przeglądarki

- można to zrobić skrótem klawiaturowym CTRL+SHIFT+DEL

 

 

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

w związku z epidemią koronawirusa.

Podstawa prawna:

 

·         Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

·         Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

I.                   Organizacji nauczania zdalnego w ZSP nr 4 w Malborku

 

1.      Dyrektor szkoły jest osobą odpowiedzialną za organizację pracy placówki w czasie okresowego ograniczenia jej funkcjonowania. Formy kontaktu z dyrektorem szkoły:

a)      przez e-dziennik,

b)      adresy mail: zsp4@zsp4.malbork.pl , pawel.rybak@zsp4.malbork.pl

c)      tel. 55 6473434 lub tel. 55 6255092

2.      Zdalne nauczanie prowadzą wszyscy nauczyciele ujęci w tygodniowym planie zajęć. Nauczyciele do dnia 25 marca 2020 r. określają  narzędzia zdalnego nauczania, za pomocą których będą realizować podstawę programową.  Określają również formę kontaktu z uczniami.

3.      Od 25 marca 2020 r. wszyscy nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin dydaktycznych.

4.      Zdalne nauczanie może przebiegać  w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami lub odroczonym, gdy nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie późniejszym. Materiały należy przekazywać za pomocą uzgodnionych narzędzi zdalnych.

5.      Konsultacje wszystkich nauczycieli z Rodzicami będą się odbywały  w każdy wtorek w godzinach 16:30-18:00. Realizowane będą one przez dyżur zalogowanego do dziennika elektronicznego nauczyciela i odpowiadanie na bieżąco na ewentualne zapytania rodziców (opiekunów) poprzez wiadomości w dzienniku. Dopuszczalne są również inne formy komunikacji elektronicznej dostępne dla rodziców i nauczycieli. Konsultacje merytoryczne z uczniami klas maturalnych i uczniami klas ósmych w miarę możliwości powinny odbywać się w sposób ciągły.

6.      Nauczyciele  dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

 

II.                Zasady monitorowania postępów uczniów.  Informowanie uczniów

lub Rodziców o postępach w nauce i uzyskanych  ocenach.

1.      Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.

2.      Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich Rodziców prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

3.      Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, projektów, zadań - w czasie odroczonym.

4.      Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej w uzgodniony sposób.

5.      Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

6.      Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.

7.      Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela.

8.      Nauczyciel informuje Rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela.

9.      Nauczyciel na bieżąco informuje Rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.

 

 

 

III.             Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu

 

1.      W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.

2.      Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

3.      Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

4.      Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w inny sposób.

5.      Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w  inny sposób.

6.      Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,

7.      W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i inne prace.

8.      Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.

9.      Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.

10.  Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 

Dyrektor ZSP nr 4 w Malborku

Paweł Rybak

WAŻNY  KOMUNIKAT!

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020 r. Jutro, to jest 24.03.2020 r., zostaną opublikowane informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. 

Informujemy jednocześnie, że od dnia 25 marca 2020 r. zajęcia w naszej szkole będą realizowane w oparciu o Zintegrowaną Platformę Edukacyjną (epodreczniki.pl). Wszyscy uczniowie otrzymają do niej dostęp. Loginy oraz hasła dostępu zostaną przekazane przez wychowawców klas poprzez dziennik elektroniczny. W związku z tym apelujemy ponownie do uczniów i rodziców (opiekunów), którzy nadal nie mają skonfigurowanych kont na dzienniku, o niezwłoczne skontaktowanie się z wychowawca klasy.  Brak dostępu do dziennika elektronicznego skutkować będzie niemożnością uczestniczenia uczniów w kształceniu zdalnym, a co za tym idzie brakiem możliwości sklasyfikowania i promowania.

 

 

UWAGA!

1.     Informujemy, że do dnia 25 marca 2020 r. nasza szkoła nie jest zamknięta, ale zmienia się organizacja jej pracy. Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego wszelkie konieczne sprawy prosimy załatwiać poprzez kontakt telefoniczny ze szkołą (w godzinach 09:00 – 13:00) albo przez pocztę elektroniczną.

2. Apelujemy do uczniów, rodziców i nauczycieli o odpowiedzialność wobec zaistniałej sytuacji zagrożenia i stosowania się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby. Niech towarzyszy nam przekonanie, że taka postawa służy dobru i bezpieczeństwu innych osób.

3.    Informujemy uczniów i rodziców, że nauczyciele naszej szkoły rozpoczęli przekazywanie uczniom materiałów edukacyjnych i zadań do wykonania z różnych przedmiotów poprzez dziennik elektroniczny. Forma i ocena wykonania pracy będzie ustalona przez poszczególnych nauczycieli. Z każdym z nich można skomunikować się poprzez służbowa skrzynkę poczty elektronicznej. Schemat jej adresu to: imie.nazwisko@zsp4.malbork.pl (bez polskich znaków i wielkich liter).

4. Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne oraz https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna można znaleźć wiele informacji na temat materiałów, które uczniowie oraz nauczyciele mogą wykorzystać do pogłębienia swojej wiedzy z poszczególnych przedmiotów.

5. Informacja dla uczniów, którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji I (styczeń-luty 2020 r.) znajduje się tutaj.

 

UWAGA!

Komunikat dotyczący młodocianych pracowników realizujących naukę zawodu u pracodawcy

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Branżowych szkół I stopnia

W związku z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, informuję, że:

uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.
uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach; to znaczy, że tylko liczba dni (konkretne dni tygodnia), które zostały ustalone w każdej klasie w tygodniu jako zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, np. nauka zawodu u pracodawcy została ustalona na czwartek i piątek, to tylko w te dni młodociani pracownicy uczęszczają na naukę zawodu u pracodawcy.

Pomorski Kurator Oświaty

Małgorzata Bielang

UWAGA!

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku informuje, że w związku z ogłoszoną dziś decyzją Prezesa Rady Ministrów odsyłamy Rodziców, Uczniów oraz naszych pracowników do informacji zamieszczonych na stronach:

1. Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

2. Pomorskiego Kuratora Oświaty: https://www.kuratorium.gda.pl/zawieszenie-zajec-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych/

• Zajęcia lekcyjne w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku będą zawieszone w dniach 12-25 marca 2020 r. Zawieszenie zajęć dotyczy również tych realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu odbywających się w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku. Od 16 marca 2020 r. zawieszeniu ulega praktyka zawodowa w klasie 3 TF.
Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Malborku, będący młodocianymi pracownikami, nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Od 16 marca 2020 r. będą również zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (dotyczy uczniów klas wielozawodowych)
• 12 i 13 marca 2020 r. to dni, w których w szkole podstawowej (SMS klasa 8) nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie sprawowana opieka nad uczniami, którzy przyjdą w te dni do szkoły.
• Uczniowie-mieszkańcy internatu, którzy nie będą mogli dziś, tj.11 marca 2020 r. opuścić placówki, będą mieli zapewnioną opiekę w dniach 12-13 marca 2020 r.
• Od poniedziałku 16 marca 2020 r. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Szkoła będzie zamknięta. Dotyczy to również internatu.
• Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. W miarę możliwości nauczyciele mogą przygotować materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele. Należy monitorować stronę MEN.
• Informacje i komunikaty będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz przekazywane poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym, który ze względu na sytuację należy traktować jako główne źródło wymiany informacji.

Dyrekcja Szkoły

 

Script logo